privacy & cookies

PRIVACYBELEID

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door

Tom De Gendt Advocaat bvba met maatschappelijke zetel te Kaboutermansstraat 95, 3000 Leuven, België en BTW-nummer BE 0807.966.547

En

Steven Matheï, gevestigd te Koning Leopold I-straat 32, 3000 Leuven, België en met BTW-nummer BE 0835.173.859

Hierna samen "De Gendt Advocaten" genoemd.

De Gendt Advocaten draagt uw privacy hoog in het vaandel en vindt het uiterst belangrijk om volledig transparant te zijn wat betreft de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. De Gendt Advocaten verbindt zich er daarom toe te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Wanneer De Gendt Advocaten uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, handelt het als verwerkingsverantwoordelijke.

Dit privacy beleid geeft algemene informatie weer aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te garanderen.

Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorbehouden dit privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie van dit privacy beleid is terug te vinden op onze website. In geval van belangrijke wijzigingen, zal daarvan bericht verschijnen op de website.

Toestemming

Door de hierna beschreven gegevens aan ons te verstrekken in het kader van uw vraag tot juridisch advies of andere soorten diensten, geeft u De Gendt Advocaten de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verzamelen en te verwerken. Deze gegevensverwerking geschiedt binnen een of meer welbepaalde doeleinden zoals eveneens hierna omschreven.

Gegevens die wij verzamelen

Wanneer u ons contacteert voor juridisch advies of andere soorten diensten kunnen wij de persoonsgegevens die u ons daartoe verstrekt, verzamelen en verwerken. De Gendt Advocaten verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Functietitel
 • Contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer
 • Informatie betreffende aanwezigheid op events en bijeenkomsten, inclusief video's en foto's
 • Documenten vereist in het kader van de antiwitwaswetgeving (bv. kopie van uw identiteitskaart)

De Gendt Advocaten kan en mag ook bijzondere categorieën gegevens verzamelen die relevant zijn voor uw zaak, zoals medische gegevens, familiale gegevens, strafrechtelijke vervolgen, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of etnische gegevens, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft.

In het kader van het gebruik van cookies op onze website, is het ook mogelijk dat bepaalde indirect identificerende gegevens over u verzameld en verwerkt worden bij gebruik van de website, bijvoorbeeld IP adres of de duur van uw bezoek aan de website.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies
 • Verwerken van uw verzoek om inlichtingen
 • Verstrekken van andere diensten door u gevraagd
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen
 • Verbeteren van onze diensten en beheren van de inhoud van onze website
 • Analyseren van het websiteverkeer

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus (i) voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en De Gendt Advocaten, (ii) voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

Daarnaast behoudt De Gendt Advocaten het recht om uw persoonsgegevens te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig voor het bovenstaande. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden de gegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan, bijgehouden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De Gendt Advocaten kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen. Dit omvat onder meer dienstverleners voor het beheer van de website, de boekhouding, voor de opslag van documenten op Dropbox en voor het gebruik van de software van Teamleader.

Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacy normen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn en/of een bevel van een gerechtelijke of administratieve overheid bestaat.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door De Gendt Advocaten beheerd worden. De Gendt Advocaten is niet aansprakelijk voor privacy maatregelen of de inhoud van deze websites.

Uw rechten

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren
 • Het wissen van persoonsgegevens te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan De Gendt Advocaten via e-mail aan info@degendtadvocaten.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u binnen de termijn van een (1) maand antwoorden.

Indien het inwilligen van uw verzoek administratieve kosten met zich meebrengt, behouden wij ons het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De Gendt Advocaten zet zich zoveel mogelijk in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onvoorzien verlies of onrechtmatige vernietiging ervan.

Contactpersoon

Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit privacy beleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar info@degendtadvocaten.be


COOKIEBELEID

De website van De Gendt Advocaten maakt gebruikt van cookies om beter aan uw noden en wensen tegemoet te komen. Door gebruik te maken van onze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit Cookie beleid.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie, opgeslagen door de server van de website die u bezoekt in de webbrowser van uw computer of uw mobiel apparaat. De cookie bevat een unieke code die een kleine hoeveelheid informatie bevat en zo toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Ook wanneer u onze website bezoekt, zullen er cookies op uw apparaat worden opgeslagen.

Wij maken gebruik van cookies om te verzekeren dat uw browse-ervaring als bezoeker zo optimaal mogelijk is. Het gebruik van cookies laat u toe sneller en gemakkelijker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website door de inhoud van onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren.

De opslag kan tijdelijk zijn of voor een langere termijn. In dit cookie beleid geven wij u hieromtrent meer informatie.

Om volledig geïnformeerd te zijn, raden wij u ook aan ons privacy beleid te lezen. Het cookiebeleid en het privacy beleid zijn sterk met elkaar verbonden. Cookies kunnen gebruikt worden op bepaalde gegevens van het gebruik van de website te verzamelen. In het privacy beleid wordt verder uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze kunnen gebruiken.

Welke soorten cookies gebruiken we?

De Gendt Advocaten gebruikt verschillende soorten cookies:

 1. Functionele cookies om uw persoonlijke websitevoorkeuren te herinneren en te vermijden dat dezelfde communicatiestappen tijdens opeenvolgende raadplegingen van de website herhaald moeten worden. Het is mogelijk dat de gegevens die door deze cookies verzameld worden, persoonsgegevens bevatten die u meegedeeld hebt. Wanneer u deze cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat de prestaties en functionaliteit van onze website aangetast zijn en/of de toegang tot de inhoud van de website beperkt is;
 2. Performance cookies om toe te laten te bepalen hoe u onze website gebruikt, met de bedoeling de inhoud van onze website aan te passen en te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Het is voor ons niet mogelijk u aan de hand van deze cookies als een individu te identificeren. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd;
 3. Google Analytics cookies om ons te helpen onze website te verbeteren. Deze cookies verstrekken ons informatie over de wijze waarop gebruikers met onze website omgaan (bv. duur van een bezoek, aantal bezoekers) zonder dat hierbij persoonsgegevens verzameld worden op basis waarvan een bezoeker geïdentificeerd kan worden.

Het is mogelijk dat De Gendt Advocaten u doorverwijst naar andere sites via een aanklikbare link. Mogelijk maakt de website waarnaar u verwezen wordt, ook gebruik van cookies. De Gendt Advocaten raadt u aan het privacy beleid en het cookiebeleid te raadplegen, vermeld op de website van de betreffende organisatie.

Hoe kan ik cookies controleren of verwijderen?

U kunt te allen tijde het gebruik van cookies uitschakelen of blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde onderdelen van onze website mogelijk niet correct werken wanneer u het gebruik van cookies op deze website uitschakelt of beperkt.

Contactpersoon

Als u vragen hebt in verband met dit cookie beleid, gelieve ons dan te contacteren via info@degendtadvocaten.be.